tel: +48 604 70 70 62
dasd

Zmiany CIT i PIT w 2017 roku

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w zakresie podatków PIT i CIT w 2017 roku nie odbiły się tak szerokim echem jak te, które dotyczą podatku od towarów i usług. Jednak spora grupa podatników będzie zainteresowana również tymi nowelami przepisów, ponieważ wprowadzają one sporo nowych zasad i możliwości.

Szerszy katalog przychodów

 

Najpoważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu przychodów osiąganych na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Trzy ważne dodane zapisy mówią o tym, że do katalogu dodaje się dochody z tytułu:

  • obrotu papierami wartościowymi i podobnymi instrumentami na regulowanym rynku giełdowym;
  • przeniesienia własności udziałów w spółce lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym itp., jeśli co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości położone na terenie Polski; 
  • należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych niezależnie od miejsca zawarcia i wykonania umowy, jeśli jedna ze stron ma siedzibę w Polsce.

 

Niższy CIT (dla niektórych)

 

 

Podstawowa stawka podatku CIT pozostaje niezmieniona i wynosi nadal 19%. Niższą stawką (15%) objęci będą mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność. W drugim przypadku prawo do korzystania z ulgi wygaśnie z końcem roku podatkowego, w którym podmiot rozpoczął działalność. Ta zmiana jest ze wszystkich najbardziej kontrowersyjna, ponieważ wprowadza kolejne komplikacje w systemie podatkowym, niemniej spełnia założenia, jakie chciał zrealizować rząd, przedstawiając projekt noweli.

Przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

 

Wkład niepieniężny i jego wartość mogą być opisane w statucie lub podobnym dokumencie. W takim przypadku kwota przychodu uzyskanego z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego jest łatwa do przedstawienia. W trudniejszym wariancie, jeśli punktu odniesienia brakuje, dokonuje się wyceny wkładu niepieniężnego na dzień przeniesienia własności wkładu i ta wycena staje się kwotą uzyskanego przychodu, od którego należy rozliczyć podatek.

Beneficial owner

 

Z poprzednimi zmianami związana jest także kolejna – aby skorzystać z prawa do zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne lub odsetki musi być właścicielem dóbr. Pośrednik nie może skorzystać ze zwolnienia i tutaj ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków. To na podmiocie chcącym skorzystać ze zwolnienia ciąży obowiązek udowodnienia, iż odbiorca dóbr ponosi indywidualną korzyść z tego tytułu. Jeśli podatnik nie będzie w stanie tego dowieść, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Wprowadzenie tego zapisu porządkuje nieco umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które do tej pory mogły, ale nie musiały zawierać podobnie brzmiącego zapisu. Jest to formuła dość powszechnie stosowana  wprawie międzynarodowym, którą do polskiego kodeksu wprowadza Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl