tel: +48 22 300-00-62
dasd

Wartość aportu powinna być ustalona w statucie

Jedną ze zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 stycznia jest doprecyzowanie i uszczelnienie zapisów dotyczących aportów. Dotychczas wartość wkładu szacowano na podstawie wartości udziałów otrzymanych w zamian za dokonany wkład. Jeśli więc część wkładu została przeniesiona na kapitał zapasowy, to przychód co do zasady nie powstawał. Po nowelizacji taka sytuacja już się nie przydarzy – wartość aportu powinna być ustalona w statucie, a jeśli nie, to w innym dokumencie spółki. Jeśli w żadnym z nich ustalenia nie są zawarte, to ustala się wartość wkładu na podstawie jego wyceny w dniu przeniesienia własności. Tę samą zasadę należy zastosować, jeśli wartość wkładu określona w statucie jest niższa niż realna wartość rynkowa.

Ustanowienie klauzuli obejścia prawa

Drugą ważną zmianą w zakresie aportów jest ustanowienie klauzuli obejścia prawa. Nie jest to zasada przychylnie komentowana, ale jej uzasadnienie jest rzeczowe, a sama nowela wynika z dość często wykrywanego mechanizmu obchodzenia prawa. Do tej pory bowiem możliwe było stosunkowo łatwe wymienianie udziałów między spółkami nierodzące konsekwencji podatkowych. W praktyce spółka A przekazywała spółce B swoje udziały, natomiast spółka B spółce A – swoje. Obecnie, aby taki manewr nie rodził konsekwencji podatkowych, konieczne będzie spełnienie przez oba podmioty dodatkowych wymagań. Najważniejszym założeniem noweli w tym zakresie jest założenie a priori, że jeśli nie istnieje żaden uzasadniony interes gospodarczy, który pozwoliłby tłumaczyć taką wymianę, to celem (niekoniecznie jedynym, ale jednym z wielu) transakcji było uniknięcie opodatkowania. Właśnie to założenie budzi pewne kontrowersje, ale podobne rozwiązania funkcjonują od lat w wielu krajach europejskich i przyczyniły się do zmniejszenia luki w podatku CIT.

Zmiany w aportach nie są szczególnie daleko idące

Dotyczą przede wszystkim sposobu wyceny wkładu i dzięki temu ujednolicają przepisy i czynią je bardziej przejrzystymi, choć niekoniecznie prostszymi. Sprawę komplikuje nieco fakt, że rok podatkowy podmiotu może różnić się od roku podatkowego w kraju, stąd nie wszystkie podmioty będą w przejściowym okresie działały na podstawie tych samych przepisów: jeśli przeniesienie własności nastąpiło w roku podatkowym przez 1 stycznia, ale przychód powstał po 31 grudnia 2016, to zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące przepisy. Ponadto stare brzmienie przepisów pozostaje w mocy do zakończenia roku podatkowego podatników, jeśli ten zaczął się przez okresem obowiązywania nowych przepisów.  W praktyce oznacza to, że stare przepisy mogą stanowić podstawę do rozliczania CIT od aportów jeszcze przez bez mała rok. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż prawo nie może działać wstecz, a tab by się stało, gdyby wymuszono zastosowanie nowych przepisów do transakcji rozpoczętych przed ich wejściem w życie. Wydaje się, że właśnie z tym okresem przejściowym będzie związanych najwięcej trudności, ponieważ w obiegu wciąż pozostaną dwie wersje przepisów.

© 2018 Biuro Rachunkowe - Rudiger BI sp. z o.o. sp.k.

realizacja: estinet.pl