tel: +48 604 70 70 62
dasd

Każda działalność gospodarcza ma możliwość uzyskania wielu rodzajów dofinansowania. Są to m. in. subwencje, różne dotacje czy dopłaty przyznawane podatnikowi w ramach prowadzonej przez niego firmy. Wielu przedsiębiorców, którzy otrzymują dotację, napotyka wiele problemów z jej podatkowym rozliczeniem.

Wydaje się, że wszelkie dofinansowania są dla przedsiębiorców przychodem do opodatkowania. W konsekwencji wszelkie koszty opłacone uzyskanymi w ten sposób funduszami mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Jednak praktyka pokazuje, że środki pochodzące z dotacji przeznaczane są  najczęściej na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji. Według prawa taka sytuacja stanowi odstępstwo od wyżej wymienionej reguły. Tego typu dotacje zwolnione są bowiem z opodatkowania, co skutkuje tym, że nie można m. in. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli przedsiębiorca chce otrzymaną dotację przeznaczyć na finansowanie swojej firmy, w tym zakup środków trwałych, należy korygować proporcjonalnie wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych do wartości początkowej środka trwałego ulegającego amortyzacji. Należy także pamiętać, że w.w. korekta nie dotyczy wartości początkowej, a jedynie wysokość odpisu stanowiącego koszt podatkowy.

koszty-uzyskania-przychodu-a-dotacjaPewna grupa dotacji, według ustawy o podatkach dochodowych, nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty i wydatki finansowane w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – SAPARD. Z opodatkowania zwolnione są także dotacje uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych. Do kosztów uzyskania przychodu nie można również zaliczyć funduszy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej oraz z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.

Kwestią niejasną są także wydatki poniesione przez przedsiębiorce w ramach uzyskania danej dotacji. Dotyczy to zwłaszcza wydatków poniesionych na zakup usług firm doradczych, które kompletują niezbędną dokumentację i przygotowują wiosek o fundusze. Możliwość uwzględnienia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodu oraz sposób jego rozliczenia nie jest zupełnie jasny ponieważ poszczególne urzędy skarbowe reprezentują w tej kwestii sprzeczne poglądy.

Zarysowane zagadnienia to jedynie część problemów, z którymi spotyka się przedsiębiorca, chcący rozliczyć otrzymaną dotację. Zapraszamy do kontaktu z biurem księgowym Warszawa Goclaw – Rudiger Finance, gdzie znajdą Państwo fachową pomoc w kwestii rozliczania dotacji.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl